Przystąpienie do spółki Sun Electro Sp. z o.o.

Data sporządzenia

2014-06-12

Raport bieżący nr

24/2014

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach informuje, iż w dniu 11.06.2014r Zarząd TIM SA złożył oświadczenie o przystąpieniu TIM SA do spółki Sun Electro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz o objęciu 829 udziałów nowej emisji, o łącznej wartości 829.000 PLN (osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych). Pokrycie udziałów, o których mowa powyżej, nastąpi wkładem pieniężnym.

Po podwyższeniu kapitału zakładowego Sun Electro Sp. z o.o. z kwoty 371.000 PLN do kwoty 1.200.000 PLN tj o kwotę 829.000 PLN, TIM SA posiadała będzie udział w wysokości 69,08 % w kapitale zakładowym spółki, co stanowi udział w wysokości 69,08 % w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Sun Electro Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
Przedmiotem działalności Sun Electro Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest głównie import, wprowadzanie do obrotu na rynek polski oraz dystrybucja materiałów elektrotechnicznych i oświetleniowych wyprodukowanych w Chinach.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2014-06-12, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2014-06-12, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj