Raport kwartalny

Zarząd TIM SA publikuje raport finansowy za II kwartał roku obrotowego 2005.

WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. zł. w tys. EURO w tys. EURO
narastająco narastająco narastająco narastająco
2Q2005 2Q2004 2Q2005 2Q2004
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 97 132 86 124 23 804 18 203
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 987 4 777 1 712 1 010
III. Zysk (strata) brutto 6 299 4 244 1 544 897
IV. Zysk (strata) netto 5 359 4 021 1 313 850
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 184 3 369 535 742
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -631 -561 -155 -123
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 633 -2 460 -400 -542
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -80 348 -20 77
IX. Aktywa razem 91 130 78 966 22 556 17 385
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 64 010 64 292 15 844 14 154
XI. Zobowiązania długoterminowe 676 155 167 34
XIII. Kapitał własny 27 120 14 674 6 712 3 231
XIV. Kapitał zakładowy 20 380 24 200 5 044 5 328
XV. Liczba akcji 20 380 000 24 000 000 20 380 000 24 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,26 0,17 0,06 0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,26 0,17 0,06 0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,33 0,61 0,33 0,13
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,33 0,61 0,33 0,13
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
drukuj