Raport roczny

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
WYBRANE
DANE FINANSOWE
w tys. PLN w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 496 056 352 683 118 410 83 753
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (23 247) (8 035) (5 549) (1 908)
III. Zysk (strata) brutto (23 592) (7 463) (5 631) (1 772)
IV. Zysk (strata) netto (19 754) (6 187) (4 715) (1 469)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 969) (11 547) (709) (2 742)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 698) 2 936 (2 554) 697
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 056 (2 764) 2 639 (656)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (2 611) (11 375) (623) (2 701)
IX. Aktywa, razem 275 602 274 474 64 660 66 183
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 110 571 89 689 25 942 21 626
XI. Zobowiązania długoterminowe 4 192 3 999 984 964
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 106 379 85 690 24 958 20 662
XIII. Kapitał własny jednostki dominującej 165 031 184 785 38 719 44 557
XIV. Kapitał zakładowy 22 199 22 199 5 208 5 353
XV. Liczba akcji (w tys. szt.) 22 199 22 199 22 199 22 199
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,89) (0,28) (0,21) (0,07)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,89) (0,28) (0,21) (0,07)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,43 8,32 1,74 2,01
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,43 8,32 1,74 2,01
Zastosowane do przeliczeń kursy EUR: kurs średnioroczny w 2014 r. – 4,1893 zł, kurs średnioroczny w 2013 r.- 4,2110 zł; kurs na dzień 31.12.2014 r. – 4,2623 zł; 31.12.2013 r. – 4,1472 zł

*****

Pismo Prezesa Zarządu TIM SA [PDF]

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014 r. [PDF]

Sprawozdanie z działalności TIM SA w 2014 r. [PDF]

Oświadczenie o rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego [PDF]

Oświadczenie dotyczące biegłego rewidenta [PDF]

Opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA [PDF]

Raport z badania jednostkowego badania sprawozdania finansowego TIM SA [PDF]

 

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
2015-03-20, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2015-03-20, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2015-03-20, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2015-03-20, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
2015-03-20, Jolanta Wróbel – Główny Księgowy
drukuj