Raport roczny

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
WYBRANE
DANE FINANSOWE
w tys. PLN w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 535296 496589 127914 118537
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7040 (24281) 1687 (5796)
IV. Zysk (strata) brutto 6221 (24626) 1487 (5878)
V. Zysk (strata) netto 5239 (20592) 1252 (4915)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (14782) (2969) (3532) (709)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 19075 (10698) 4558 (2554)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9543 11056 2280 2640
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 13836 (2611) 3306 (623)
X. Stan na dzień 31.12.2015 Stan na dzień 31.12.2014 Stan na dzień 31.12.2015 Stan na dzień 31.12.2014
XI. Aktywa, razem 311942 275798 73200 64706
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 142511 111606 33442 26184
XIII. Zobowiązania długoterminowe 8270 4192 1941 984
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 132241 107414 31501 25200
XV. Kapitał własny 169431 164192 39759 38522
XVI. Kapitał zakładowy 22199 22199 5209 5208
XVII. Liczba akcji (w tys. szt.) 22199 22199 22199 22199
XVIII. 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,24 (0,89) 0,06 (0,21)
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,24 (0,89) 0,06 (0,21)
XXI. Stan na dzień 31.12.2015 Stan na dzień 31.12.2014 Stan na dzień 31.12.2015 Stan na dzień 31.12.2014
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,63 7,40 1,79 1,74
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,63 7,40 1,79 1,74
XXIV. Rozwodniona liczba akcji (w tys. szt.) 22199 22199 22199 22199
Zastosowane do przeliczeń kursy EUR: kurs średnioroczny 2015 r. – 4,1848 PLN, kurs średnioroczny 2014 r.- 4,1893 PLN; kurs ostatniego dnia sprawozdawczego na dzień 31.12.2015 r. – 4,2615 PLN, na dzień 31.12.2014 r. – 4,2623 PLN.

*****

Pismo Prezesa Zarządu TIM SA [PDF]

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014 r. [PDF]

Sprawozdanie z działalności TIM SA w 2014 r. [PDF]

Oświadczenie o rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego [PDF]

Oświadczenie dotyczące biegłego rewidenta [PDF]

Opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA [PDF]

Raport z badania jednostkowego badania sprawozdania finansowego TIM SA [PDF]

List Prezesa Zarządu TIM SA do Akcjonariuszy [PDF]

Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego TIM SA sporządzonego na dzień 31.12.2015 r. [PDF]

Sprawozdanie finansowe TIM SA sporządzone na dzień 31.12.2015 r. [PDF]

Sprawozdanie z działalności TIM SA w 2015 r. [PDF]

Oświadczenie Zarządu TIM SA w sprawie prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego TIM SA za 2015 r. [PDF]

Oświadczenie Zarządu TIM SA w sprawie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2015 r [PDF]

 

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
2016-03-21, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2016-03-21, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2016-03-21, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2016-03-21, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
2016-03-21, Elżbieta Paszewska – Główny Księgowy
drukuj