Raport roczny za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31, zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

Pismo Prezesa Zarządu [PDF]

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania [PDF]

GK TIM-Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2011 [PDF]

Roczne sprawozdanie z działalności GK TIM w 2011 roku [PDF]

Oświadczenie-biegły-sprawozdanie skonsolidowane [PDF]

Oświadczenie Zarządu-sprawozdanie skonsolidowane [PDF]

drukuj