Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego TIM SA

(Emitent – PAP – środa, 25 kwietnia 20:16)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje,iż w dniu 24.04.2007r Spółce doręczone zostało postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej wydane w dniu 18.04.2007r, na mocy którego kapitał zakładowy Spółki podwyższony został z kwoty 20.380.000 PLN do kwoty 23.437.000 PLN.

Mając na uwadze powyższe obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.437.000 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy) i dzieli się na 23.437.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, na które składa się:

1) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A,

2) 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B,

3) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii C,

4) 15.580.000 (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji serii D.

5) 3.057.000 (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy ) akcji serii F.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi obecnie 23.437.000.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 29/2007

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-25 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-04-25 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj