Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

(Emitent – PAP – środa, 5 października 09:16)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 04.10.2005r , Zarząd Spółki otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej z dnia 27.09.2005r, na mocy którego Sąd, działając na wniosek TIM SA, zarejestrował uchwalone na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA , które odbyło się w dniu 02.09.2005r, zmiany Statutu Spółki. Zmiany , o których mowa powyżej, są następujące:

1.
Dotychczasowe brzmienie par.7 Statutu Spółki:
„1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej, a w szczególności:
1) Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51)
2) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli (PKD 52)
3) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.Z)
4) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B)
5) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z)
6) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)
7) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 45.3)
8  usługi sklasyfikowane jako pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z)
9) reklama (PKD 74.40.Z)
10) obrót wierzytelnościami ( PKD 74.84. B ).”

Aktualne brzmienie par.7 Statutu Spółki : „1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej, a w szczególności:
1) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51)
2) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli (PKD 52)
3) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.Z)
4) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B)
5) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z)
6) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)
7) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 45.3)
8  usługi sklasyfikowane jako pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z)
9) reklama (PKD 74.40.Z)
10) obrót wierzytelnościami ( PKD 74.84. B )
11) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego ( PKD 72.10.Z )
12) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała ( PKD 72.22.Z )
13) przetwarzanie danych ( PKD 72.30.Z )
14) działalność związana z bazami danych ( PKD 72.40.Z )
15) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego ( PKD 72.50.Z ),
16) działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.60.Z ).

2.
Dotychczasowe brzmienie par. 18 ust. 6 Statutu Spółki: Członek zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji prezesowi zarządu Spółki w formie pisemnej. Prezes zarządu rezygnację przekazuje bezzwłocznie przewodniczącemu rady nadzorczej. Przewodniczący rady nadzorczej bezzwłocznie zwołuje posiedzenie rady nadzorczej, która przyjmuje rezygnację.”

Aktualne brzmienie par. 18 ust.6 Statutu Spółki: „Członek zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji prezesowi zarządu Spółki w formie pisemnej. Prezes zarządu rezygnację przekazuje bezzwłocznie przewodniczącemu rady nadzorczej.”

3.
Dotychczasowe brzmienie par. 18 ust.7 Statutu Spółki: „W razie rezygnacji wszystkich członków zarządu lub prezesa zarządu, prezes zarządu przekazuje pisemną rezygnację przewodniczącemu rady nadzorczej. Przewodniczący rady nadzorczej bezzwłocznie zwołuje posiedzenie rady nadzorczej, która przyjmuje rezygnację i powołuje nowy zarząd lub nowego prezesa.”

Aktualne brzmienie par. 18 ust.7 Statutu Spółki: „W razie rezygnacji wszystkich członków zarządu lub prezesa zarządu, prezes zarządu przekazuje pisemną rezygnację przewodniczącemu rady nadzorczej.”

4.
Aktualne brzmienie dodanego par.28 ust. 8 : „Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów walnego zgromadzenia.”

5.
Dotychczasowe brzmienie par. 34: „Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
1) kapitał zakładowy
2) kapitał zapasowy
3) kapitał rezerwowy
4) fundusz nagród oraz inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.”

Aktualne brzmienie par. 34: „Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
1) kapitał zakładowy
2) kapitał zapasowy
3) kapitał rezerwowy
4) fundusz nagród
5) fundusz dywidendowy oraz inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.”

 

Podstawa prawna: § 45 ust. 1 pkt 2 RO – statut zmiana

Raport bieżący nr 30/2005

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-10-05 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

2005-10-05 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj