Rekomendacja Zarządu TIM S.A. co do podziału zysku za 2020 rok

Data sporządzenia

2021-04-16

Raport bieżący nr

12/2021

 

Zarząd TIM S.A. informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2021 r. sporządził wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. o podział zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym TIM S.A. sporządzonym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku zgodnie z którym Zarząd TIM S.A. wnosi o przeznaczenie:

– kwoty w wysokości 27 749 000 zł _słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych_ na dywidendę, z zastrzeżeniem, iż kwota w wysokości 5 549 800 zł _słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych_ została wypłacona w dniu 30 grudnia 2020 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2020 rok,

– pozostałej części wypracowanego zysku netto na fundusz dywidendowy.

Zarząd TIM S.A. informuje, iż w dniu 30 grudnia 2020 roku wypłacona została zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020 w wysokości 26 639 040 zł _słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści złotych_ brutto, czyli 1,20 zł _słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy_ brutto na jedną akcję, z czego kwota w wysokości 5 549 800 zł _słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych_ pochodziła z zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 r, natomiast kwota w wysokości 21 089 240 zł _słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych_ pochodziła ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym.

Informację o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy Zarząd TIM S.A. podał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 35/2020 z dnia 20.11.2020 roku.

Z uwagi na powyższe Zarząd TIM S.A. zwrócił się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z wnioskiem o podjęcie uchwały ustalającej dywidendę za rok 2020 r w wysokości 48.838.240 zł _słownie: czterdzieści osiem milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych_ brutto, co daje kwotę w wysokości 2,20 zł _słownie: dwa złote dwadzieścia groszy_ brutto na 1 _słownie: jedną_ akcję, z czego kwota w wysokości 26.639.040 zł _słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści złotych_ brutto, to jest: 1,20 zł _słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy_ brutto na 1 _słownie: jedną_ akcję została wypłacona w dniu 30 grudnia 2020 roku tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020, natomiast kwotę w wysokości 22.199.200 zł _słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych_ brutto, to jest 1,00 zł _słownie: jeden złoty_ brutto na 1 _słownie: jedną_ akcję Zarząd TIM S.A. rekomenduje do wypłaty z uwzględnieniem poniższych terminów:

– dzień dywidendy – 30.06.2021 roku,
– dzień wypłaty dywidendy – 13.07.2021 roku.

Wniosek Zarządu TIM S.A. o podział zysku wypracowanego w 2020 r jest zgodny z rekomendacją Zarządu TIM S.A. dotyczącą wypłaty dywidendy za 2020 rok podaną do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 9/2021 z dnia 22 marca 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd TIM S.A. informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek został skierowany do Rady Nadzorczej Spółki, która w dniu 16 kwietnia 2021 roku pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Zarząd TIM S.A. wniosek, o którym mowa powyżej.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2021-04-16, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2020-04-16, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj