Rewolucja w rozliczeniach podatkowych: nowe zasady kompensacji zysków i strat w podatku Belki

Jeżeli poniesiesz stratę po sprzedaży jednostek funduszy inwestycyjnych, ale jednocześnie zarobisz na akcjach, będziesz mógł połączyć oba wyniki w jednym rozliczeniu podatku od zysków kapitałowych. Dotychczas nie było to możliwe.

Już w 2025 r., podczas rozliczania podatku Belki za 2024 r., inwestorzy będą mogli kompensować zyski i straty z różnego rodzaju inwestycji. W kolejnym odcinku z cyklu „Cały ten rynek…” piszemy o tym, jaki wpływ będzie miała ta zmiana na posiadaczy akcji, obligacji czy jednostek funduszy inwestycyjnych.

Zmiana w rozliczaniu podatku Belki. Komu się opłaci?

Podatek od zysków kapitałowych płacą w Polsce wszyscy inwestorzy, niezależnie od rodzaju instrumentów finansowych, w których lokują oszczędności – mogą to być np. akcje spółek z Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), ale też jednostki funduszy inwestycyjnych, kontrakty na rynku forex, obligacje, a nawet lokaty bankowe.

Z każdej inwestycji muszą się rozliczyć i zapłacić do urzędu skarbowego 19% od osiągniętego zysku. Różnice sprowadzają się do tego, czy w zależności od rodzaju inwestycji podatek należy uregulować samodzielnie w rocznym formularzu PIT (np. akcje), czy też zostanie on bezpośrednio potrącony przez instytucję finansową przed wypłatą środków klientowi (np. lokaty bankowe).

Obecnie nie ma możliwości łączenia zysków i strat z inwestycji w różne instrumenty finansowe, np. akcje i jednostki funduszy inwestycyjnych. Oznacza to, że jeżeli inwestor zarobił w danym roku np. 10.000 zł po sprzedaży akcji z zyskiem, ale jednocześnie stracił 10.000 zł w funduszach, to i tak zapłaci 1.900 zł podatku Belki.

Stanie się tak, pomimo że w sumie z całości swoich inwestycji nie zarobił nic – ma bowiem obowiązek uregulować 19% od zysków z akcji, a od strat poniesionych w funduszu po prostu nie zapłaci podatku.

Właśnie takich przypadków dotyczy zmiana w podatku Belki, wprowadzona ostatnio w nowelizacji ustawy o VAT (tzw. pakiet Slim VAT 3), podpisanej już przez prezydenta.

Zmiana umożliwiła bowiem kompensowanie zysków i strat z różnego rodzaju inwestycji. W jej wyniku inwestor z powyższego przykładu nie zapłaci podatku od zysków z akcji. Zostaną one bowiem pomniejszone o stratę poniesioną w funduszach inwestycyjnych.

Kompensacja zysków i strat w podatku Belki. Od kiedy?

Opisana zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. Będzie więc dotyczyć wszystkich inwestycji zakończonych (a więc podlegających rozliczeniu podatku Belki) w 2024 r.

W praktyce z kompensacji zysków i strat w podatku Belki będzie można skorzystać w 2025 r. (rozliczając się za rok 2024).

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów kompensacja w danym roku podatkowym będzie dotyczyć „dochodów i strat z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodami i stratami uzyskanymi z innych inwestycji kapitałowych”.

Możliwe będzie więc np.:

– pomniejszenie kwoty podatku Belki przez odliczenie od zysków ze sprzedaży akcji strat z umorzenia jednostek funduszy inwestycyjnych,

– pomniejszenie kwoty podatku Belki przez odliczenie od zysków z umorzenia jednostek funduszy inwestycyjnych strat ze sprzedaży akcji,

– kompensacja zysków i strat z akcji, jednostek funduszy inwestycyjnych i kontraktów CFD na rynku forex.

Warto zauważyć, że właśnie m.in. kontrakty CFD były przedmiotem dyskusji podczas prac nad zmianą przepisów – ostatecznie jednak zostały one objęte nowymi zasadami kompensacji.

Zmiany w podatku Belki. To nie wszystko?

Jeszcze na początku 2023 r. resort finansów analizował możliwość wprowadzenia kolejnych zmian w podatku od zysków kapitałowych. Wśród nich była mowa o wprowadzeniu kwoty wolnej od podatku (10 tys. zł) przy jednoczesnym podniesieniu stawki podatku z 19% na 20%. PISALIŚMY O TYM W NASZYM CYKLU TUTAJ.

Do tej pory jednak nie pojawiły się żadne oficjalne informacje na temat kontynuacji prac nad projektem. Co więcej, Instytut Finansów opublikował wyniki sondażu, z którego wynika, że 42% Polaków ocenia taką zmianę „raczej negatywnie” lub „zdecydowanie negatywnie”. Pozytywnie do tej propozycji odniosło się 14% ankietowanych.

„Podniesienie stopy podatkowej z 19% do 20% może jednoznacznie kojarzyć się z wyższymi obciążeniami podatkowymi. Jednocześnie jest dość prawdopodobne, że respondenci niezaznajomieni z omawianym tematem nie dostrzegli korzyści podatkowych wynikających z wprowadzenia kwoty wolnej od podatku” – czytamy w analizie Instytutu Finansów.

Jak przypomina Instytut Finansów, w latach 2005 – 2021 wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku Belki wyniosły łącznie 57,85 mld zł. Oznacza to, że średniorocznie inwestorzy odprowadzają z tego tytułu 3,4 mld zł.

Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach można uniknąć konieczności zapłacenia podatku Belki. Zwolnienie z niego to jedna z zalet kont emerytalnych IKE i IKZE.

O TYM, JAK SKORZYSTAĆ Z ULG PODATKOWYCH W RAMACH IKE I IKZE PISALIŚMY TUTAJ.

 

Podobał Ci się ten artykuł? Sprawdź resztę wpisów z cyklu „Cały ten rynek…”.

 

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.
Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj