Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej TIM SA z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 06.04.2010r został poinformowany przez Członka Rady Nadzorczej TIM SA Pana Pawła Michalika o rezygnacji Pana Pawła Michalika z ubiegania się o wybór w następnej kadencji Rady Nadzorczej TIM SA.. Powyższą decyzję Pan Paweł Michalik uzasadnił faktem rozpoczęcia pracy w AXA Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym SA i obowiązującymi w wyżej wymienionym Towarzystwie zasadami uniemożliwiającymi pełnienie Panu Michalikowi funkcji Członka Rady Nadzorczej TIM SA. Jednocześnie Zarząd TIM SA informuje, iż pozostali członkowie Rady Nadzorczej TIM SA to jest Pan Krzysztof Wieczorkowski , Pan Grzegorz Dzik, Pan Radosław Koelner oraz Pan Andrzej Kusz wyrazili zgodę na kandydowanie w wyborach do Rady Nadzorczej TIM SA , które odbędą się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zwołanym na dzień 13.04.2010r.

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-04-07

Raport bieżący nr 11/2010

Skrócona nazwa emitenta TIM

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wiceprezes Zarządu ds Logistyki Mirosław Nowakowski 2010-04-07

Wiceprezes Zarządu ds. Handlu Artur Piekarczyk 2010-04-07

drukuj