Skonsolidowany raport kwartalny

Zastosowane do przeliczeń kursy EUR : kurs średnioroczny 2016r – 4,3559 PLN : 2015r- 4,1489 PLN; kurs na dzień 31.03.2016r – 4,2684 PLN : na dzień 31.12.2015r – 4,2615 PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE
DANE FINANSOWE
w tys. PLN w tys. EUR
1
kwartał(y) narastająco / 2016
okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1
kwartał(y) narastająco
/ 2016
okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Grupa Kapitałowa TIM
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 147 417 123 621 33 843 29 796
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 955 (88) 1 138 (21)
III. Zysk (strata) brutto 4 821 (224) 1 107 (54)
IV. Zysk (strata) netto 4 454 267 1 023 64
V. Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli (5) (9) (1) (2)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 274 (622) 2 588 (150)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 361 (1 313) 1 002 (316)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24 013) 1 072 (5 513) 258
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (8 378) (863) (1 923) (208)
X. stan na 31.03.2016 stan na 31.03.2015 stan na 31.03.2016 stan  na 31.03.2015
XI. Aktywa, razem 324 255 319 703 75 966 75 021
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 149 499 149 401 35 025 35 058
XIII. Zobowiązania długoterminowe 9 211 9 872 2 157 2 317
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 140 288 139 529 32 868 32 741
XV. Kapitał własny jednostki dominującej 170 735 166 276 40 000 39 018
XVI. Kapitał zakładowy 22 199 22 199 5 201 5 209
XVII. Liczba akcji (w tys. szt.) 22 199 22 199 22 199 22 199
XVIII. 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł/EUR 0,20 0,01 0,05
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,20 0,01 0,05
XXI. Stan na 31.03.2016 Stan na 31.03.2015 Stan na 31.03.2016 Stan na 31.03.2015
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,69 7,49 1,80 1,76
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,69 7,49 1,80 1,76
TIM SA
XXIV. 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
XXV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 135 227 114 714 31 045 27 649
XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 024 (151) 1 153 (36)
XXVII. Zysk (strata) brutto 4 893 (243) 1 123 (59)
XXVIII. Zysk (strata) netto 4 466 234 1 025 56
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 072 332 2 771 80
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 420 (1 499) 1 015 (361)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24 013) 1 072 (5 513) 258
XXXII. Przepływy pieniężne netto, razem (7 521) (95) (1 727) (23)
XXXIII. stan na 31.03.2016 stan na 31.03.2015 stan na 31.03.2016 stan na 31.03.2015
XXXIV. Aktywa, razem 314 150 311 942 73 599 73 200
XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 140 253 142 511 32 858 33 442
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 7 609 8 270 1 783 1 941
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 132 644 134 241 31 075 31 501
XXXVIII. Kapitał własny jednostki dominującej 173 897 169 431 40 741 39 759
XXXIX. Kapitał zakładowy 22 199 22 199 5 201 5 209
XL. Liczba akcji (w tys. szt.) 22 199 22 199 22 199 22 199
XLI. 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
XLII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,20 0,01 0,05
XLIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,20 0,01 0,05
XLIV. stan na 31.03.2016 r. stan na 31.03.2015 r. stan na 31.03.2016 r. stan na 31.03.2015 r.
XLV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą w zł/EUR 7,83 7,63 1,83 1,79
XLVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR 7,83 7,63 1,83 1,79

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TIM za I kwartał 2016 r. [PDF]

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego GK TIM za I kwartał 2016 r. [PDF]

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2016-05-16, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2016-05-16, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
drukuj