Skonsolidowany raport roczny

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
WYBRANE
DANE FINANSOWE
w tys. PLN w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 528 105 382 564 126 060 90 849
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (24 511) (7 771) (5 851) (1 845)
III. Zysk (strata) brutto (24 868) (7 031) (5 936) (1 670)
IV. Zysk (strata) netto (20 990) (5 867) (5 010) (1 393)
V. Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli (180) 82 (43) 19
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 631) (13 952) (867) (3 313)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 370) (1 109) (1 759) (263)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 449 (3 574) 2 494 (849)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (552) (18 635) (132) (4 425)
X. Aktywa, razem 282 867 282 448 66 365 68 106
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 116 664 94 949 27 371 22 895
XII. Zobowiązania długoterminowe 5 794 5 647 1 359 1 362
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 110 870 89 302 26 012 21 533
XIV. Kapitał własny jednostki dominującej 162 124 183 092 38 037 44 148
XV. Kapitał zakładowy 22 199 22 199 5 208 5 353
XVI. Liczba akcji (w tys. szt.) 22 199 22 199 22 199 22 199
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,94) (0,27) (0,22) (0,06)
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,94) (0,27) (0,22) (0,06)
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,30 8,25 1,71 1,99
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,30 8,25 1,71 1,99
Zastosowane do przeliczeń kursy EUR: kurs średnioroczny w 2014 r. – 4,1893 zł, kurs średnioroczny w 2013 r.- 4,2110 zł; kurs na dzień 31.12.2014 r. – 4,2623 zł, kurs na dzień 31.12.2013 r. – 4,1472 zł

***

Pismo Prezesa Zarządu TIM SA do Akcjonariuszy [PDF]

Sprawozdanie finansowe GK TIM za okres 01.012014-31.12.2014 r. [PDF]

Sprawozdanie z działalności GK TIM w 2014 r. [PDF]

Oświadczenie o rzetelności i kompletności sprawozdania skonsolidowanego GK TIM [PDF]

Oświadczenie dotyczące biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie [PDF]

Opinia biegłego rewidenta badającego sprawozdanie GK TIM 2014 r. [PDF]

Raport biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe GK TIM za 2014 r. [PDF]

 

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
2015-03-20, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2015-03-20, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2015-03-20, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2015-03-20, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
2015-03-20, Jolanta Wróbel – Główny Księgowy
drukuj