Skonsolidowany raport roczny

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
WYBRANE
DANE FINANSOWE
w tys. PLN w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 575930 528638 137624 126188
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6878 (2555) 1644 (6098)
IV. Zysk (strata) brutto 5861 (25902) 1401 (6183)
V. Zysk (strata) netto 4938 (21828) 1180 (5210)
VI. Zysk (strata) udziałówców niesprawujących kontroli (53) (180) (13) (43)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (14922) (3631) (3566) (867)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 18354 (7370) 4387 (1759)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9543 10449 2280 2494
X. Przepływy pieniężne netto, razem 12975 (552) 3101 (132)
XI. Stan na dzień 31.12.2015 Stan na dzień 31.12.2014 Stan na dzień 31.12.2015 Stan na dzień 31.12.2014
XII. Aktywa, razem 319703 283063 75021 66411
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 149401 117699 35058 27614
XIV. Zobowiązania długoterminowe 9872 5794 2316 1359
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 139529 111905 32742 26255
XVI. Kapitał własny jednostki dominującej 166276 161285 39018 37840
XVII. Kapitał zakładowy 22199 22199 5209 5208
XVIII. Liczba akcji (w tys. szt.) 22199 22199 22199 22199
XIX. 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,22 (0,98) 0,05 (0,23)
XXI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,22 (0,98) 0,05 (0,23)
XXII. Stan na dzień 31.12.2015 Stan na dzień 31.12.2014 Stan na dzień 31.12.2015 Stan na dzień 31.12.2014
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,49 7,27 1,76 1,71
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,49 7,27 1,76 1,71
Zastosowane do przeliczeń kursy EUR: kurs średnioroczny 2015 r. – 4,1848 PLN, kurs średnioroczny 2014 r.- 4,1893 PLN; kurs ostatniego dnia sprawozdawczego na dzień 31.12.2015 r. – 4,2615 PLN, na dzień 31.12.2014 r. – 4,2623 PLN.

*****

List Prezesa Zarządu TIM SA do Akcjonariuszy [PDF]

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TIM sporządzonego na dzień 31.12.2015 r. [PDF]

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM sporządzone na dzień 31.12.2015 r. [PDF]

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2015 r. [PDF]

Oświadczenie Zarządu TIM SA w sprawie prawidłowości sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK TIM za 2015 r. [PDF]

Oświadczenie Zarządu TIM SA w sprawie biegłego rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TIM za 2015 r. [PDF]

 

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
2016-03-21, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2016-03-21, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2016-03-21, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2016-03-21, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
2016-03-21, Elżbieta Paszewska – Główny Księgowy
drukuj