Stanowisko Zarządu TIM SA dotyczące ogłoszonego przez TIM SA wezwania na sprzedaż akcji Spółki.

Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (55-011), ul. E. Kwiatkowskiego 24 (dalej „TIM S.A.”, „Spółka”), zgodnie z przepisami art. 80 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu TIM SA dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż 2.310.100 akcji zwykłych na okaziciela TIM S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda (dalej „Akcje”) ogłoszonego w dniu 31 maja 2010 roku przez TIM S.A. za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Wezwanie”). Wezwanie zostało ogłoszone przez Zarząd TIM S.A. na podstawie uchwały nr 6/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z dnia 01 września 2008r roku w sprawie odkupu akcji TIM S.A. celem umorzenia, zmienionej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. na mocy Uchwały nr 20/16.06.2009r podjętej w dniu 16.06.2009r. W wyniku wezwania TIM S.A. zamierza nabyć do 2.310.100 akcji własnych reprezentujących do 10,0004329% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania do 10,0004329% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w celu ich umorzenia. Zarząd TIM S.A. zwraca uwagę, że zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. Z uwagi na to, że TIM S.A. jest podmiotem ogłaszającym Wezwanie, Zarząd TIM S.A. nie przedstawia rekomendacji dotyczącej ogłoszonego Wezwania. Warunki Wezwania przewidują zasadę równego traktowania wszystkich akcjonariuszy TIM S.A., z proporcjonalną redukcją w przypadku nadsubskrypcji zleceń sprzedaży akcji TIM S.A. Cena brutto po której Spółka nabędzie akcje własne wynosi 11,10 PLN (słownie: jedenaście złotych i dziesięć groszy ) i jest wyższa od średniej ceny rynkowej akcji TIM S.A. z ostatnich sześciu miesięcy przed dniem ogłoszenia Wezwania, tj. na dzień 30 maja 2010r, która wynosi 10,42 PLN (słownie: dziesięć złotych czterdzieści dwa grosze). W opinii Zarządu TIM S.A., wartość godziwa akcji TIM S.A. jest wyższa niż cena, po której będą nabywane akcje w Wezwaniu. Cena oferowana w Wezwaniu wynika z aktualnej sytuacji rynkowej i kształtowania się ceny akcji TIM S.A. w notowaniach na GPW w Warszawie w ostatnich miesiącach. Zarząd TIM S.A. nie zasięgał opinii zewnętrznego podmiotu (biegłego) na temat ceny akcji oferowanej w Wezwaniu. W drodze Wezwania dystrybucja środków do akcjonariuszy w kwocie do 25.642.110 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące sto dziesięć złotych) nastąpi ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki. Na sfinansowanie skupu TIM S.A. nie przeznaczy środków pochodzących z podstawowej działalności gospodarczej wobec czego przeprowadzenie skupu nie będzie miało negatywnego wpływu na interes Spółki i realizację strategicznych planów TIM S.A. W opinii Zarządu, realizacja Wezwania nie spowoduje pogorszenia perspektyw funkcjonowania Spółki, nie spowoduje również zagrożenia realizacji jej bieżących zobowiązań. Wezwanie nie ma wpływu na zatrudnienie w TIM S.A. ani na lokalizację prowadzenia działalności.

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-06-17

Raport bieżący nr 24/2010

Skrócona nazwa emitenta TIM

Podstawa prawna Art. 80 Ustawy o ofercie – stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2010-06-17

Wiceprezes Zarzadu, Dyrektor ds. Operacyjnych Maciej Posadzy 2010-06-17

drukuj