Tekst jednolity Statutu TIM SA

Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach zgodnie z § 100 ust. 4, w związku z § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 03 marca 2010 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt WR. VI Ns-Rej.KRS/001689/10/855, o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców wszystkich zmian Statutu Spółki dokonanych na mocy uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. podjętych w dniu 11 stycznia 2010 roku ( tj. zmiany § 6, § 18 ust. 2 , § 22 ust.1, § 22 ust. 6 , § 23 ust. 1 , § 24, § 28, § 29, § 30, § 32 Statutu Spółki ). Załącznikiem do niniejszego raportu jest tekst jednolity Statutu TIM S.A. uwzględniający zmiany dokonane na mocy w/w uchwał .

 

Tekst jednolity Statutu TIM S.A. [DOC]

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-03-04

Raport bieżący nr 7/2010

Skrócona nazwa emitenta Skrócona nazwa emitenta

Podstawa prawna Podstawa prawna

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2010-03-04

Wiceprezes Zarządu ds. Handlu Artur Piekarczyk 2010-03-04

drukuj