Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2015 r.

Data sporządzenia

2015-01-28

Raport bieżący nr

4/2015

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), niniejszym podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku:

1. Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:

a) raport za IV kwartał 2014 r. – Spółka nie planuje przekazania do publicznej wiadomości raportu za IV kwartał 2014 r. na podstawie par.102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim( Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259),

b) raport za I kwartał 2015 r. – 15.05.2015 r.

c) raport za II kwartał 2015 r. – Spółka nie planuje przekazania do publicznej wiadomości raportu za II kwartał 2015 r. na podstawie par.101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259),

d) raport za III kwartał 2015 r. – 13.11.2015 r.

2. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2015 r. – 31.08.2015 r.

3. Raporty roczne:

a) Jednostkowy raport roczny za rok 2014 – 20.03.2015 r.

b) Skonsolidowany raport roczny za rok 2014 – 20.03.2015 r.

Zarząd TIM SA podtrzymuje oświadczenie zawarte w raporcie bieżącym nr 1/2012 r. przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 31.01.2012 r., iż Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową, zaś skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-01-28, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2015-01-28, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj