Terminy przekazywania przez TIM SA raportów okresowych w 2013 r.

Data sporządzenia

2013-01-24

Raport bieżący nr

4/2013

Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn.zm.), niniejszym podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2013 roku:

1. Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:

a) raport za IV kwartał 2012 r. – Spółka nie planuje przekazania do publicznej wiadomości raportu za IV kwartał 2012r na podstawie par.102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim( Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259),

b) raport za I kwartał 2013 r. – 14.05.2013 r.,

c) raport za II kwartał 2013 r. – Spółka nie planuje przekazania do publicznej wiadomości raportu za II kwartał 2013r na podstawie par.101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259),

d) raport za III kwartał 2013 r. – 13.11.2013 r.

2. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2013 r. – 30.08.2013 r.

3. Raporty roczne:

a) Jednostkowy raport roczny za rok 2012 – 21.03.2013 r.

b)Skonsolidowany raport roczny za rok 2012 – 21.03.2013 r.

Zarząd TIM SA podtrzymuje oświadczenie zawarte w raporcie bieżącym nr 1/2012 przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 31.01.2012 r., iż Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2013-01-24, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2013-01-24, Maciej Posadzy – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych

drukuj