Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

Data sporządzenia

2014-01-31

Raport bieżący nr

1/2014

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259 z późn.zm.), niniejszym podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2014 roku:

1.Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:

a) raport za IV kwartał 2013 r. – Spółka nie planuje przekazania do publicznej wiadomości raportu za IV kwartał 2013 r na podstawie par.102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim( Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259),

b) raport za I kwartał 2014 r – 15.05.2014 r.

c) raport za II kwartał 2014 r – Spółka nie planuje przekazania do publicznej wiadomości raportu za II kwartał 2014 r na podstawie par.101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259),

d) raport za III kwartał 2014r – 13.11.2014r.

2. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2014r – 29.08.2014r

3. Raporty roczne:

a) Jednostkowy raport roczny za rok 2013 – 20.03.2014r

b) Skonsolidowany raport roczny za rok 2013 – 20.03.2014r.

Zarząd TIM SA podtrzymuje oświadczenie zawarte w raporcie bieżącym nr 1/2012r przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 31.01.2012r, iż Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2014-01-31, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2014-01-31, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
drukuj