Umowa kredytu zawarta pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie SA a TIM SA

Data sporządzenia

2017-07-05

Raport bieżący nr

29/2017

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 05 lipca 2017 r Spółka otrzymała podpisany przez obie strony egzemplarz Aneksu nr 17, z dnia 03.07.2017 r., do umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym Nr WRO/KB/0092/05 zawartej w dniu 14 listopada 2005r pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie _ zwanym dalej „Bankiem”_, a TIM SA.

Na podstawie ww. Aneksu nr 17 Bank zwiększył kwotę kredytu z 5 mln PLN _słownie: pięć milionów złotych_ do 10 mln PLN _słownie: dziesięć milionów złotych _. Pozostałe podstawowe parametry kredytu nie uległy zmianie tj. data spłaty kredytu przypada na dzień 02.02.2018 r., a oprocentowanie kredytu jest liczone w oparciu o WIBOR 1M powiększony o marżę Banku.

Zgodnie z umową kredytu zabezpieczeniem spłaty kredytu jest: oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 12 mln PLN oraz zastaw rejestrowy na zapasach do sumy zabezpieczenia wynoszącej 20 mln PLN.

Jednocześnie Zarząd TIM SA nadmienia, iż oprócz umowy o kredyt w rachunku bieżącym, o którym mowa powyżej, w dniu 10.11.2016r TIM SA zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie SA umowę poręczenia gwarancji bankowej wystawionej przez Bank Handlowy w Warszawie SA na wniosek 3LP SA z siedzibą w Siechnicach do kwoty 2.400.000 EUR _ słownie: dwa miliony czterysta tysięcy EUR _. O umowie, o której mowa powyżej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 49/2016 z dnia 10.11.2016r.

Zarząd TIM SA wskazuje, iż uznał ww. informację za informację poufną, w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 MAR z uwagi na fakt, iż łączna kwota potencjalnego zobowiązania TIM SA wobec Banku Handlowego w Warszawie SA wynikającego z faktu zawarcia ww. umów, może mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe TIM SA.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-07-05, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2017-07-05, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

drukuj