Ustanowienie hipoteki

Data sporządzenia

2014-06-17

Raport bieżący nr

26/2014

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 27 maja 2014r „Zawarcie umowy kredytowej” oraz działając na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259 z późn.zm.), niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia z Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych informuje o wpisie, w dniu 04 czerwca 2014 r., hipoteki umownej do kwoty 7,5 mln PLN ( słownie siedem milionów pięćset tysięcy złotych ), ustanowionej na prawie użytkowania wieczystego gruntów i związanym z nim prawie własności budynków nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8a, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00095155/3, na rzecz mBanku SA z siedzibą w Warszawie ( Oddział Korporacyjny we Wrocławiu) tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego TIM SA na mocy umowy nr 09/045/14/Z/VV z dnia 26.05.2014 zawartej pomiędzy mBankiem SA, a TIM SA. Wartość kredytu wynosi 5 mln PLN ( słownie: pięć milionów złotych). 

Wartość ewidencyjna netto aktywów w księgach rachunkowych Spółki, na których ustanowiono hipotekę na dzień 31.03.2014r wynosi 8,08 mln PLN.
Ponadto, zgodnie z § 7 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych (..) Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach informuje, że pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono hipotekę i osobami nim zarządzającymi, nie istnieją żadne powiązania.
Wartość ustanowionej hipoteki przekracza wyrażoną w złotych równowartość 1.000.000,00 EUR.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2014-06-17, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2014-06-17, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj