Ustanowienie hipoteki

Data sporządzenia

2015-09-09

Raport bieżący nr

28/2015

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259 z późn.zm.), informuje, że Spółka w dniu 08 września 2015 r. otrzymała z Sądu Rejonowego w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych zawiadomienie z dnia 28 sierpnia 2015 r. o dokonanym wpisach:

1) hipoteki umownej do kwoty 7,5 mln PLN (słownie: siedem milionów złotych), ustanowionej na prawie użytkowania wieczystego gruntów i związanym z nim prawie własności budynków nieruchomości położonej w Siechnicach przy ul.. E. Kwiatkowskiego 24 dla której Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00061572/9, na rzecz mBanku SA, tytułem zabezpieczenia umowy z dnia 14.11.2005r z późn. zm o kredyt w rachunku bieżącym. Wartość kredytu w rachunku bieżącym, o którym mowa powyżej stanowi kwotę w wysokości 5 mln PLN ( słownie: pięć milionów złotych),
2) hipoteki umownej do kwoty 7,5 mln PLN ( słownie: siedem milionów złotych) – II miejsce, ustanowionej na prawie użytkowania wieczystego gruntów i związanym z nim prawie własności budynków nieruchomości położonej w Siechnicach przy ul.. E. Kwiatkowskiego 24 dla której Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00061572/9, na rzecz m Banku SA, tytułem zabezpieczenia umowy z dnia 22.05.2014r o kredyt odnawialny. Wartość kredytu odnawialnego, o którym mowa powyżej stanowi kwotę w wysokości 5 mln PLN ( słownie: pięć milionów złotych),

Informację o zawarciu umów kredytowych, o których mowa powyżej, TIM SA podała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 16/2015 przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 25.05.2015r.
Wartość ewidencyjna netto aktywów, na których ustanowiono hipotekę, w księgach rachunkowych Spółki na dzień 30.06.2015r wynosi 9,8 mln PLN.
Ponadto, zgodnie z § 7 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych (..) Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono hipotekę i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.
Wartość ustanowionej hipoteki przekracza wyrażoną w złotych równowartość 1.000.000,00 EUR.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-09-09, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2015-09-09, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj