Wybór biegłego rewidenta

Data sporządzenia

2012-02-21

Raport bieżący nr

3/2012

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim niniejszym informuje, iż w dniu 20.02.2012 r. Rada Nadzorcza TIM SA , działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. ( Dz. U.02,76,694 ) o rachunkowości oraz zgodnie z par. 24 ust.4 pkt.3 Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy HLB M2 Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Rakowiecka 41/27, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3149, jako podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM sporządzonego za rok 2011 oraz za rok 2012r, jak również do dokonania przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM sporządzonego na dzień 30.06.2012r.

Jednocześnie Zarząd TIM SA informuje, iż Spółka korzystała wcześniej z usług firmy HLB M2 Audyt Sp. z o.o. w zakresie badania sprawozdania finansowego za rok 2009 i 2010, przeglądu sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.06.2010 r. oraz na dzień 30.06.2011 r.

Ponadto firma HLB M2 Audyt Sp. z o.o. została wybrana przez Radę Nadzorczą TIM SA do badania jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA sporządzonego za rok 2011 oraz za rok 2012, jak również do dokonania przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA sporządzonego na dzień 30.06.2012 r., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2011 przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 18.03.2011 r.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2012-02-21, Maciej Posadzy – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych
2012-02-21, Anna Słobodzian-Puła, Prokurent

drukuj