Wybór Członków Zarządu TIM SA

Data sporządzenia

2013-05-16

Raport bieżący nr

11/2013

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), informuje, iż w dniu 15.05.2013r Rada Nadzorcza TIM SA wybrała Zarząd TIM SA na wspólną trzyletnią kadencję, w następującym składzie:

 

Krzysztof Folta – Prezes Zarządu,

Artur Piekarczyk – Członek Zarządu,

Maciej Posadzy – Członek Zarządu,

Anna Słobodzian – Puła – Członek Zarządu

 

Mandaty Członków Zarządu TIM SA wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2015.

 

Krzysztof Folta – Prezes Zarządu TIM SA

 

W dniu 15.05.2013r Rada Nadzorcza TIM SA powołała Pana Krzysztofa Foltę w skład Zarządu TIM SA, powierzając Panu Krzysztofowi Folcie funkcję Prezesa Zarządu TIM SA.

Mandat Pana Krzysztofa Folty wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2015.

Pan Krzysztof Folta pełni funkcję Prezesa Zarządu TIM SA nieprzerwanie od dnia 15 czerwca 1995 roku.

Pomiędzy Panem Krzysztofem Foltą, a pozostałymi członkami Zarządu TIM SA oraz członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania rodzinne.

Pan Krzysztof Folta posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektryk): ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, kierunek: Elektrotechnika, specjalność: Metrologia Elektryczna. Ponadto, Pan Krzysztof Folta ukończył we Wrocławskiej Szkole Zarządzania kurs – Przygotowanie do pełnienia funkcji menadżerskich oraz w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania – Program „Management” 2000″.

 

Pan Krzysztof Folta posiada następujące doświadczenie zawodowe:

 

-od roku 1988 do dzisiaj – TIM SA, w tym od roku 1995 jako Prezes Zarządu,

-w latach 1984 – 1987 – Młodzieżowa Spółdzielnia Pracy Unita we Wrocławiu, zajmowane stanowisko: Kierownik Zakładu.

 

Poza pełnieniem funkcji w organach TIM SA Pan Krzysztof Folta pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Elektrotim S.A. we Wrocławiu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rotopino.pl SA ( spółka zależna TIM SA )..

Działalność Elektrotim SA nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TIM SA.

 

Za wyjątkiem posiadania akcji Spółek notowanych na GPW w Warszawie SA ( w tym akcji TIM SA, ELEKTROTIM SA oraz SONEL SA ) Pan Krzysztof Folta nie jest wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek kapitałowych lub osobowych.

 

Pan Krzysztof Folta nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, nie pełni funkcji członka organu spółki kapitałowej (poza pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ROTOPINO.PL SA, będącej spółką zależną TIM SA) ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

 

Pan Krzysztof Folta nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Artur Piekarczyk – Członek Zarządu TIM SA.

 

W dniu 15.05.2013r Rada Nadzorcza TIM SA powołała Pana Artura Piekarczyka w skład Zarządu TIM SA, powierzając Panu Arturowi Piekarczykowi funkcję Członka Zarządu TIM SA..

Mandat Pana Artura Piekarczyka wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2015.

Pomiędzy Panem Arturem Piekarczykiem, a pozostałymi członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej TIM SA nie występują powiązania rodzinne.

Pan Artur Piekarczyk posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektryk): ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, kierunek: Elektrotechnika, specjalność: Przyrządy i Systemy Pomiarowe.

Ponadto, Pan Artur Piekarczyk ukończył Harvard Business School Publishing and Canadian International Management Institute – Doskonalenie umiejętności menadżerskich – „Management 2003”.

W 2008r Pan Artur Piekarczyk ukończył na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz równolegle na Uniwersytecie w Bradford studia „European Master of Business Administration” uzyskując tytuł Master in Business Administration .

Pan Artur Piekarczyk posiada następujące doświadczenie zawodowe:

TIM S.A. w Siechnicach:

-2007 – 2013 Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

-2004-2007 Dyrektor ds. Handlowych – Członek Zarządu

-2003-2004 Dyrektor ds. Handlowych – Prokurent

-2002-2003 Dyrektor ds. Handlowych

-2001-2002 Dyrektor ds. Marketingu

-2000-2001 Kierownik Marketingu

-1999-2000 Menadżer Produktu

Convert Laboratories SC we Wrocławiu

1997-1999 Specjalista ds. urządzeń kontrolno-pomiarowych

Elektrownia TURÓW w Bogatyni

1996-1997 I dyżurny elektroenergetyk

 

Poza pełnieniem funkcji w organach TIM SA Pan Artur Piekarczyk pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług PROCOM – SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

 

Działalność ww. podmiotu nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TIM SA.

 

Za wyjątkiem posiadania akcji Spółek notowanych na GPW w Warszawie SA ( w tym akcji TIM SA ) Pan Artur Piekarczyk nie jest wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek kapitałowych lub osobowych.

 

Pan Artur Piekarczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

 

Pan Artur Piekarczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Maciej Posadzy – Członek Zarządu TIM SA.

 

W dniu 15.05.2013r Rada Nadzorcza TIM SA powołała Pana Macieja Posadzy w skład Zarządu TIM SA, powierzając Panu Maciejowi Posadzy funkcję Członka Zarządu TIM SA.

Mandat Pana Macieja Posadzy wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2015.

Pomiędzy Panem Maciejem Posadzy, a pozostałymi członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej TIM SA nie występują powiązania rodzinne.

 

Pan Maciej Posadzy posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektryk): ukończył studia na Politechnice Poznańskiej, kierunek: Elektrotechnika, specjalność: Energoelektronika i napęd elektryczny.

Ponadto, Pan Maciej Posadzy ukończył na Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie studia „Master of Business Administration” oraz w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania w Warszawie – kurs „Akademia Strategicznego Przywództwa”.

 

Pan Maciej Posadzy posiada następujące doświadczenie zawodowe:

TIM SA :

•zajmowane stanowiska

-2010 do 2013 Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych

-2008 do 2010r prokurent Spółki,

-2008 do 2010r dyrektor ds. administracji i rozwoju

-2002 do 2007 z-ca dyrektora ds. handlowych

-2000 do 2002 dyrektor oddziału handlu Poznań

 

Technika Electra Sp. z o.o. Poznań

 

•zajmowane stanowiska

– styczeń 1999 – czerwiec 2000 dyrektor ds. sprzedaży i logistyki.

 

Ponadto Pan Maciej Posadzy pełni funkcję Członka Zarządu Rotopino.pl SA z siedzibą w Bydgoszczy (spółka zależna TIM SA), Członka Rady Nadzorczej Spółki SONEL SA w Świdnicy.

 

Działalność SONEL SA nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TIM SA.

 

Za wyjątkiem posiadania akcji Spółek notowanych na GPW w Warszawie SA( w tym akcji TIM SA, oraz SONEL SA) Pan Maciej Posadzy nie jest wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek kapitałowych lub osobowych.

 

Pan Maciej Posadzy nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, nie pełni funkcji członka organu spółki kapitałowej (poza pełnieniem funkcji Członka Zarządu ROTOPINO.PL SA, będącej spółką zależną TIM SA), ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

 

Pan Maciej Posadzy nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu TIM SA.

 

W dniu 15.05.2013r Rada Nadzorcza TIM SA powołała Panią Annę Słobodzian-Puła w skład Zarządu TIM SA, powierzając Pani Annie Słobodzian-Puła funkcję Członka Zarządu TIM SA..

Mandat Pani Anny Słobodzian-Puła wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2015.

Pomiędzy Panią Anną Słobodzian – Puła, a pozostałymi członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej TIM SA nie występują powiązania rodzinne.

 

Pani Anna Słobodzian-Puła z wykształcenia jest radcą prawnym.

W 1998r ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo.

W latach 1999-2003 odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

W 2005r ukończyła podyplomowe studia w zakresie Prawa Europejskiego.

Aktualnie Pani Anna Słobodzian Puła jest w trakcie studiów „European Master of Business Administration” zorganizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Uniwersytet w Bradford.

 

Pani Anna Słobodzian-Puła posiada następujące doświadczenie zawodowe:

TIM SA :

•zajmowane stanowiska

-2013 – Członek Zarządu TIM SA

-2010 do 2013 Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego/Prokurent

-2006 do 2010r Kierownik Wydziału Organizacyjno –Prawnego

-2003 do 2006r radca prawny

-1998 do 2003r doradca prawny

W okresie od 2003r – do 2010r Pani Anna Słobodzian-Puła zapewniała stałą obsługę prawną firmie SONEL SA z siedzibą w Świdnicy.

Poza pełnieniem funkcji w organach TIM SA Pani Anna Słobodzian – Puła pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki ROTOPINO.PL SA z siedzibą w Bydgoszczy.

Za wyjątkiem posiadania akcji Spółek notowanych na GPW w Warszawie SA ( w tym akcji TIM SA, ELEKTROTIM SA oraz SONEL SA ) Pani Anna Słobodzian-Puła nie jest wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek kapitałowych lub osobowych.

Pani Anna Słobodzian-Puła nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, nie pełni funkcji członka organu spółki kapitałowej (poza pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej ROTOPINO.PL SA, będącej spółką zależną TIM SA), ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Anna Słobodzian-Puła nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2013-05-16, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2013-05-16, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj