Wypłata dywidendy

Data sporządzenia

2013-05-16

Raport bieżący nr

9/2013

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, działając na podstawie § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż zgodnie z uchwałą w sprawie wypłaty dywidendy podjętą w dniu 15.05.2013r przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA, Akcjonariuszom TIM SA wypłacona zostanie dywidenda w wysokości 0,12 zł ( słownie: dwanaście groszy ) brutto na jedną akcję. Na dywidendę przeznacza się kwotę w wysokości 2.663.904 PLN ( dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset cztery złote). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 22.199.200 akcji. Dzień dywidendy ustalono na dzień 10 lipca 2013r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 25 lipca 2013r. Wyznaczony termin wypłaty dywidendy jest zgodny z terminem zalecanym w pkt IV. 6 dokumentu Dobre praktyki spółek notowanych na GPW.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2013-05-16, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2013-05-16, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj