Zatwierdzenie planu inwestycyjnego TIM SA

Mając na uwadze, iż w dniu 26.09.2005r w raporcie bieżącym nr 29/2005 „Założenia polityki dywidendowej TIM SA”, Zarząd TIM SA zobowiązał się do publikowania sumy planowanych nakładów inwestycyjnych na dany rok obrachunkowy oraz w związku z faktem, iż w dniu 16.03.2010r Rada Nadzorcza TIM SA zatwierdziła plan nakładów inwestycyjnych TIM SA na rok 2010, Zarząd TIM SA informuje, iż na rok 2010r zatwierdzony został plan inwestycyjny TIM SA zakładający wydatki na nakłady inwestycyjne w wysokości 10 mln PLN ( słownie: dziesięć milionów złotych).

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-03-17

Raport bieżący nr 9/2010

Skrócona nazwa emitenta TIM

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2010-03-17

Wiceprezes Zarządu ds Handlu Artur Piekarczyk 2010-03-17

drukuj