Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości TIM SA położonej we W-wiu przy ul. Jaworskiej

(Emitent – PAP – wtorek, 29 lipca 19:31)

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach niniejszym informuje, iż w dniu 29.07.2008r otrzymał podpisaną przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości zabudowanej TIM SA położonej we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 11/13, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/00095869/1. Umowa, o której mowa powyżej zawarta została z firmą Spectrum Development z siedzibą we Wrocławiu.

Cena sprzedaży wyżej wymienionej nieruchomości ustalona została na kwotę 20 mln zł ( słownie: dwadzieścia milionów złotych ) netto + podatek VAT w wysokości 22 %.

Przyrzeczona umowa sprzedaży nieruchomości, o której mowa powyżej, zawarta zostanie w terminie do dnia 15 grudnia 2008r , jednakże pod warunkiem, iż Kupujący nie skorzysta z przysługującego mu na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży, prawa odstąpienia od ww. umowy.

Na podstawie postanowień umowy, o której mowa powyżej , Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy przedwstępnej w terminie do dnia 20 października 2008r. W przypadku odstąpienia od wyżej wymienionej umowy przez Kupującego w terminie, którym mowa powyżej, Strony nie będą miały do siebie żadnych roszczeń. Strony wyżej wymienionej umowy ustaliły, iż do dnia 20 października 2008r Kupujący zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 2.440.000 zł ( słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści złotych ) brutto na poczet ceny sprzedaży wyżej wymienionej nieruchomości.

Strony wyżej wymienionej umowy ustaliły, iż w przypadku braku wpłaty zadatku, o którym mowa powyżej , w terminie do dnia 20 października 2008r, uznaje się, iż Kupujący odstąpił od umowy, o której mowa powyżej i strony nie będą miały do siebie żadnych roszczeń z tytułu zawarcia ww. umowy.

Pozostała kwota z ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości w wysokości 21.960.000 zł ( słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych ) brutto zapłacona zostanie przed zawarciem umowy przyrzeczonej.

Zarząd TIM SA podkreśla, iż mając na uwadze zastrzeżone na rzecz Kupującego prawo odstąpienia od przedmiotowej umowy, umowa, o której mowa powyżej, będzie zobowiązywała Kupującego, do zakupu wyżej wymienionej nieruchomości, na warunkach w ww. umowie określonych, dopiero po wpłacie zadatku, o którym mowa powyżej.

Jednocześnie Zarząd TIM SA nadmienia, iż prognozowane wyniki finansowe TIM SA na rok 2008, podane do publicznej wiadomości w dniu 23.07.2008r ( raport bieżący nr 24/2008 ) nie uwzględniają ewentualnych przychodów i zysków ze sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 11/13.

Kryterium uznania wyżej wymienionej umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10 % kapitałów własnych Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 25/2008

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-07-29 Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2008-07-29 Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki

drukuj