Zawarcie umowy znaczącej

Data sporządzenia

2015-06-26

Raport bieżący nr

23/2015

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 25.06.2015r wpłynął do TIM SA podpisany egzemplarz: Aneksu nr 1 do Umowy o współpracy z dnia 27.05.2014r oraz Kontraktu Rocznego na rok 2015, zawartych pomiędzy TIM SA a TELEFONIKA KABLE SA z siedzibą w Krakowie , datowanych na dzień 23.06.2015r.
Przedmiotem Aneksu nr 1 do Umowy o współpracy jest określenie ogólnych zasad współpracy w zakresie sprzedaży przez TELEFONIKA KABLE SA na rzecz TIM SA towarów wyprodukowanych przez TELEFONIKA KABLE SA tj. kabli i przewodów.
Informację o zawarciu umowy o współpracy, o której mowa powyżej, TIM SA przekazała do publicznej wiadomości w dniu 05.06.2014r ( raport bieżący nr 20/2014 ).
Przedmiotem Kontraktu Rocznego jest określenie szczegółowych warunków handlowych ww. produktów pomiędzy TIM SA a TELEFONIKA KABLE SA obowiązujących w 2015r.
Wyżej wymienione umowy są umowami ramowymi, co oznacza, że każdorazowo podstawą do ich realizacji będą składane przez TIM SA zamówienia towaru określając e m.in. asortyment, ilość zamawianego towaru oraz termin dostawy.
Umowa o współpracy zawarta jest na czas nieokreślony z zastrzeżeniem, iż w przypadku nie podpisania przez Strony Kontraktu Rocznego na kolejny okres, Umowa o współpracy wygasa z upływem 6 miesięcznego terminu liczonego od daty wygaśnięcia ostatniego Kontraktu Rocznego.
Kontrakt Roczny zawarty został na okres do dnia 31.12.2015r .
Wartość każdej z ww. umów, w okresie jej obowiązywania szacowana jest na kwotę przekraczającą 10 % kapitałów własnych TIM SA. Warunki ww. umów nie odbiegają od standardów rynkowych stosownych w umowach tego typu. Umowy nie zawierają warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych, których maksymalna wartość mogłaby przekroczyć 10 % jej wartości oraz zostały zawarte na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Umowy, o których mowa powyżej, spełniają kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż ich szacunkowa wartość przekracza 10 % kapitałów własnych TIM SA.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-06-26, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2015-06-26, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj