Zawarcie znaczącej umowy

(Emitent – PAP – sobota, 20 maja 15:25)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 19.05.2006r zawarty został aneks nr 1 do umowy kredytowej CRD/20760/05 zawartej pomiędzy Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie a TIM SA. Zgodnie z postanowieniami ww aneksu zmianie uległa kwota przyznanego TIM SA przez Bank kredytu rewolwingowego z 5.000.000 PLN( pięć milionów złotych ) na 10.000.000 PLN ( dziesięć milionów złotych). Ponadto na mocy ww. aneksu zmieniony został termin wykorzystania ww kredytu z dnia 25.04.2007r na dzień 30.05.2008r. Kryteriom uznania ww umowy za znacząca jest wartość umowy przekraczająca 10 % kapitałów własnych Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 16/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-05-20 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-05-20 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

drukuj