Zawarcie znaczącej umowy

Data sporządzenia

2015-07-01

Raport bieżący nr

24/2015

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 30. 06.2015r podpisany został przez TIM SA Aneks nr 1/2015 do Umowy o współpracy handlowej , zawartej pomiędzy TIM SA a „Legrand Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich.
Przedmiotem Umowy o współpracy handlowej, o której mowa powyżej, jest określenie ogólnych zasad współpracy w zakresie sprzedaży przez „Legrand Polska” Sp. z o.o. na rzecz TIM SA towarów wyprodukowanych przez „Legrand Polska” sp. z o.o. Przedmiotem Aneksu nr 1/2015 jest określenie szczegółowych warunków handlowych dotyczących kupna – sprzedaży ww. produktów, pomiędzy TIM SA a Legrand Polska Sp. zo.o., obowiązujących w 2015r.
Wyżej wymieniona umowa jest umową ramową, co oznacza, że każdorazowo podstawą do jej realizacji będą składane przez TIM SA zamówienia towaru określające m.in. asortyment, ilość zamawianego towaru oraz termin dostawy. Umowa o współpracy handlowej, o której mowa powyżej zawarta jest na czas nieokreślony.
Zarząd TIM SA szacuje, iż w 2015r wartość wyżej wymienionej umowy przekroczy 10 % kapitałów własnych TIM SA. Warunki ww. umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosownych w umowach tego typu. Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych, których maksymalna wartość mogłaby przekroczyć 10 % jej wartości oraz zostały zawarte na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Umowa, o których mowa powyżej, spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza 10 % kapitałów własnych TIM SA.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-07-01, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2015-07-01, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj