Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji TIM SA

Data sporządzenia

2018-09-07

Raport bieżący nr

36/2018

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka w dniu 06 września 2018 r została poinformowana przez Norges Bank z siedzibą w Oslo, Norwegia o nabyciu przez ww. podmiot w dniu 03 września 2018 r 1 113 635 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 5,02 % w kapitale zakładowym Spółki. Nabyte przez Norges Bank akcje uprawniają do 1 113 635 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 5,02 % w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-09-06, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2018-09-06, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj