Zbycie akcji przez podmiot posiadający powyżej 5 % akcji TIM SA

(Emitent – PAP – wtorek, 24 kwietnia 09:13)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 23.04.2007r został powiadomiony przez przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycynych SA, iż w wyniku zbycia akcji Spółki TIM SA przez Fundusze zarządzane przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ( OPERA FIZ, OPERA FNP SFIO i OPERA NGO SFIO ), według stanu na dzień 18 kwietnia 2007r, liczba akcji posiadanych przez ww. Fundusze wynosiła 955 617 akcji, stanowiących 4,69 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 955 617 głosów, co stanowi 4,69 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W dniu poprzedzającym zbycie, wyżej wymienione Fundusze posiadały 1 025 505 akcji stanowiących 5,03 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1025 505 głosów, co stanowi 5,03 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 28/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-24 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

2007-04-24 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj