Zbycie akcji TIM SA przez podmioty powiązane

(Emitent – PAP – piątek, 22 października 20:20 – Raport bieżący 24/04)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 22.10.2004 r. otrzymał informacje o zbyciu przez poniżej wymienionych akcjonariuszy akcji zwykłych na okaziciela TIM SA.
Pan Krzysztof Wieczorkowski będący Przewodniczącym Rady Nadzorczej TIM SA w dniu 21.10.2004 r. zbył 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela TIM SA, po cenie 6.50 zł (słownie: sześć złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.
Pan Jan Walulik będący Członkiem Rady Nadzorczej TIM SA w dniu 21.10.2004r zbył 80.000 (słownie:osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela TIM SA, po cenie 6.50 zł (słownie: sześć złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.
Pan Krzysztof Folta będący Prezesem Zarządu TIM SA w dniu 21.10.2004r zbył 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela TIM SA, po cenie 6.50 zł ( słownie: sześć złotych pięćdziesiąt groszy ) za jedną akcję.
Pan Mirosław Nowakowski będący Członkiem Zarządu TIM SA w dniu 21.10.2004r zbył 170.000 (słownie: sto siedemdziesiat tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela TIM SA, po cenie 6.50 zł (słownie: sześć złotych pięćdziesiąt groszy) za jedna akcję.

Jednocześnie Zarząd TIM SA informuje, iż w dniu 03.11.2004 r. o godzinie 13.00 w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA , w Warszawie, przy ul Książęcej 4 odbędzie sie konferencja prasowa zorganizowana przez TIM SA.

Par. 5 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2001r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 01,139,1569 z późn. zm)

drukuj