Zbycie znacznego pakietu akcji

Data sporządzenia

2015-07-03

Raport bieżący nr

25/2015

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka w dniu 03 lipca 2015r została poinformowana przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych – QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (dalej „Fundusze”), o zmniejszeniu przez Fundusze wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów w TIM SA poniżej progu 5 % ogólnej liczby głosów w TIM SA. Zmniejszenie przez Fundusze ilości posiadanych głosów poniżej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 01 lipca 2015r. Zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, przed zmianą udziału Fundusze łącznie posiadały 1 221 387 akcji TIM S.A., co stanowiło udział w wysokości 5,50 % w kapitale zakładowym Spółki. Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu Fundusze łącznie dawały 1 221 387 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA. Według stanu na dzień 03 lipca 2015r Fundusze łącznie posiadały 1 075 887 akcji TIM SA , które dawały prawo do 1 075 887 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 4,85 % w kapitale zakładowym TIM SA i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu TIM S.A.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-07-03, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2015-07-03, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj