Zmiana znaczącej umowy

(Emitent – PAP – piątek, 25 sierpnia 18:02)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 24.08.2006r zawarty został aneks nr 2 do umowy kredytowej nr CRD/20760/05 zawartej w dniu 09.11.2005r pomiędzy Reiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie a TIM SA.

Zgodnie z postanowieniami ww. aneksu zmianie uległa kwota przyznanego TIM SA przez Bank kredytu rewolwingowego z 10.000.000 PLN ( słownie: dziesięć milionów złotych ) na 15.000.000 PLN ( słownie: piętnaście milionów złotych )

Pozostałe istotne postanowienia umowy pozostają bez zmian.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10 % kapitałów własnych Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 30/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-08-25 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-08-25 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj