Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA

Data sporządzenia

2016-05-25

Raport bieżący nr

18/2016

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 2 – 4, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A., na dzień 21.06.2016 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 2 – 4 biurowiec Arkady Wrocławskie VII piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A..
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia TIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Sekretarza.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki w 2015r.
 8. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2015r.
 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikiem oceny: sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki w 2015r, jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2015, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2015r, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015, wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2015 roku oraz przedstawienie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok .
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok, w skład którego wchodzą: a_ sprawozdanie z sytuacji finansowej, b_ sprawozdanie z całkowitych dochodów, c_ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, d_ sprawozdanie z przepływów pieniężnych, e_ dodatkowe informacje i objaśnienia.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2015 roku .
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za 2015 rok, w skład którego wchodzą: a_ sprawozdanie z sytuacji finansowej, b_ sprawozdanie z całkowitych dochodów, c_ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, d_ sprawozdanie z przepływów pieniężnych, e_ dodatkowe informacje i objaśnienia.
 14. Powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2015 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Folcie – z wykonania obowiązków w 2015 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Arturowi Piekarczykowi- z wykonania obowiązków w 2015 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu –Maciejowi Posadzy – z wykonania obowiązków w 2015 r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu –Annie Słobodzian-Puła – z wykonania obowiązków w 2015 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu – z wykonania obowiązków w 2015 r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Dzikowi – z wykonania obowiązków w 2015 r.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Kuszowi – z wykonania obowiązków w 2015 r.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Piotrowi Nowjalisowi – z wykonania obowiązków w 2015 r.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Maciejowi Matusiakowi – z wykonania obowiązków w 2015 r.
 24. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej TIM SA: Andrzeja Kusza i Macieja Matusiaka.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji wybieranych Członków Rady Nadzorczej TIM SA.
 26. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru i powołania Członków Rady Nadzorczej TIM SA
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Przewodniczącego i pozostałych Członków Rady Nadzorczej TIM SA.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowych postanowień Statutu spółki i zastąpienie ich nowymi postanowieniami.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
 30. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259_, przekazuje:

 1. Ogłoszenie o ZWZ TIM SA przygotowane zgodnie z art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych
 2. Projekt zmienionego Statutu TIM SA _tekst jednolity_.
 3. Projekt zmienionego Statutu TIM SA z uwzględnieniem zmian przedstawionych w trybie „rejestruj zmiany”.
 4. Projekt zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia TIM SA.
 5. Projekty uchwał .
 6. Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

Jednocześnie Zarząd TIM SA oświadcza, iż Rady Nadzorcza TIM S.A., działając zgodnie z postanowieniami dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016r”, pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A., które odbędzie się w dniu 21.06.2016r powstrzymując się jedynie od opinii w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej TIM SA.
Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: timsa.pl w zakładce Spółka / Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia TIM SA Spółka, o którym mowa powyżej, Spółka wyemitowała 22.199.200 akcji, które uprawniają do 22.199.200 głosów.

ZAŁĄCZNIKI

Ogłoszenie o ZWZ TIM SA przygotowane zgodnie z art. 402 _2_ Kodeksu spółek handlowych [PDF]

Projekt zmienionego Statutu TIM SA – tekst jednolity [PDF]

Projekt zmienionego Statutu TIM SA z uwzględnieniem zmian przedstawionych w trybie „rejestruj zmiany” [PDF]

Projekt zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia TIM SA [PDF]

Projekty uchwał [PDF]

Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika [PDF]

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2016-05-25, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2016-05-25, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
drukuj