Po raz pierwszy ponad 1 mld zł rocznych przychodów Grupy TIM. W planach rozbudowa centrum logistycznego [PREZENTACJA, WIDEO x4]

Ponad 1,06 mld zł skonsolidowanych (+19,6% r/r) i 935,7 mln zł (+17,2% r/r) jednostkowych przychodów ze sprzedaży, a EBITDA odpowiednio na poziomie ponad 80,4 i 51,5 mln zł (+51,8% i +43,8% r/r) – te kolejne rekordy to najlepsze podsumowanie minionego roku w Grupie Kapitałowej TIM. W 2020 r. po raz pierwszy przychody 3LP SA przekroczyły 100 mln zł, osiągając poziom blisko 115 mln zł (+33% r/r), a w samym IV kwartale ponad połowa przychodów z usług logistycznych 3LP SA pochodziła spoza Grupy TIM.

Rok 2020 był wyjątkowy w wielu aspektach. Wybuch pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 sprawił, że w kategoriach biznesowych najważniejszą kwestią było utrzymanie sprawności organizacyjnej i stworzenie jak najbezpieczniejszych warunków pracy.

– W TIM-ie, w którym niemal 100% załogi przeszło na pracę zdalną, w minionym roku utrzymaliśmy, a być może nawet zwiększyliśmy efektywność realizowanych procesów i komunikacji. W przypadku 3LP taka zmiana nie wchodziła w grę. Nasza spółka logistyczna dzięki wprowadzonym procedurom bezpieczeństwa i odpowiedzialności pracowników zachowuje pełną sprawność operacyjną nieprzerwanie od momentu wybuchu pandemii – podkreśla Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA.

To wyjątkowa mobilizacja pozwoliła pozyskać i obsłużyć w 2020 r. rekordową liczbę klientów, którzy złożyli najwyższą w historii liczbę zamówień (w samym kanale online wpłynęło ich do TIM-u ponad 545 tys.). One z kolei przełożyły się na 1,08 mln przesyłek (tylko do klientów TIM-u, gdyż w 2020 r. centrum logistyczne 3LP opuściło łącznie ponad 4,34 mln przesyłek).

Nowi klienci otwarci na e-commerce

Udział przychodów ze sprzedaży online w obrotach TIM-u pozostał w 2020 r. na praktycznie niezmienionym poziomie ok. 70%. W minionym roku TIM kontynuował – zgodnie ze strategią średnioterminową na lata 2019-2021 – rozwój alternatywnych modeli sprzedaży jak marketplace hybrydowy i B2B2C. Za sprawą pierwszego z nich w ofercie platformy TIM.pl pojawiły się lub znacząco rozwinęły takie kategorie produktów jak RTV/AGD, elektronika użytkowa, akcesoria komputerowe, hobby czy nawet zdrowie i turystyka.

– Dzięki temu, dość szybko i w sposób optymalny pod względem kosztowym mogliśmy zaoferować klientom rekordową liczbę produktów z określoną dostępnością i jasno określonym czasem realizacji. Na koniec 2020 roku oferta magazynowa obejmowała ponad 168 tysięcy unikalnych indeksów – podkreśla Piotr Nosal, członek Zarządu i dyrektor handlowy TIM SA.

Dynamicznie rozwijał się segment rozwiązań z zakresu fotowoltaiki. TIM rozpoczął rozbudowę tej oferty jeszcze w 2019 r., w obliczu pierwszej edycji programu „Mój Prąd”. Początkowo opierała się ona na produktach oferowanych w ramach marketplace’u hybrydowego, a więc z magazynów dostawców zewnętrznych. W 2020 r. została poszerzona o asortyment oferowany z magazynu własnego, czyli centrum logistycznego, którego operatorem jest 3LP SA. W efekcie powstała kompleksowa oferta produktowa, która wygenerowała 3,6% przychodów ze sprzedaży TIM SA. W roku 2021 i kolejnych TIM zakłada udział asortymentu fotowoltaicznego w całości przychodów ze sprzedaży na poziomie co najmniej 5%.

Aktywności prosprzedażowe realizowane, w zasadzie zdalnie, przez sieć sprzedaży oraz intensywne prace nad optymalizacją widoczności TIM.pl w internecie spowodowały, że liczba użytkowników tej platformy e-handlu w 2020 r. po raz pierwszy przekroczyła 2 miliony (2,23 mln, +16% r/r), a liczba sesji zbliżyła się do również rekordowych 9 milionów (8,95 mln, +8,8% r/r). Poszukiwanie bezpiecznych sposobów dokonywania zakupów w dobie pandemii sprawiło, że w strukturze wiekowej użytkowników TIM.pl wzrósł udział osób powyżej 55. roku życia. Grupa, która 7-8 lat temu niechętnie przyjmowała zmianę modelu biznesowego i postawienie przez TIM na kanał online, w 2020 r. stanowiła już blisko ¼ ogółu użytkowników (w 2019 r. było to niespełna 17%).

– Przyciągamy nowych klientów, w tym osoby, które dotąd były sceptyczne wobec kupowania online. To efekt pandemii, jak i konsekwencja działań, które realizujemy od ośmiu lat, prowadząc platformę TIM.pl – mówi Krzysztof Folta. – Uważam, że ten trend utrzyma się nie tylko w związku z pandemią, ale i z uwagi na zmianę nawyków zakupowych. Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego latem 2020 roku przez McKinsey & Company na próbie ponad 3600 firm z 11 krajów. Wynika z niego, że dziewięciu na dziesięciu decydentów z sektora B2B oczekuje, iż model zdalny utrzyma się na dłuższą metę, także po zakończeniu pandemii. Z kolei PwC szacuje, że w 2020 roku rynek e-commerce w Polsce zwiększył się o 35%, i prognozuje w latach 2021-2026 roku średnioroczny wzrost na poziomie 12%. W TIM-ie chcemy rosnąć co najmniej w tym samym tempie – dodaje Krzysztof Folta.

TIM SA planuje dalszy rozwój platformy TIM.pl poprzez inwestycje w technologie poprawiające UX, poszerzanie i optymalizację oferty, a także dodatkowe serwisy dla klientów. Dzięki temu spółka zwiększy bazę klientów, a w konsekwencji utrzyma wysoką dynamikę wzrostu przychodów.

Cel finansowy osiągnięty

Zysk netto Grupy TIM był w 2020 r. aż o 89,8% wyższy od osiągniętego w 2019 r. (37,1 vs 19,6 mln zł). EBITDA Grupy wzrosła, jak już wspomniano, o 51,8% r/r. W TIM SA zysk netto wzrósł o 58,7% (do 36 mln zł), zaś EBITDA – o 43,8% r/r (do 51,5 mln zł).

–  Zarówno na poziomie skonsolidowanym, jak i jednostkowym rentowność działalności operacyjnej uległa skokowej poprawie, zresztą podobnie jak rok wcześniej. Wzrost skali działalności przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny kosztowej to główne czynniki, które wpłynęły na wynik netto i EBITDA – komentuje Piotr Tokarczuk, członek Zarządu i dyrektor finansowy TIM SA. – Warto także zwrócić uwagę, że Grupa TIM w związku z bardzo dobrą sytuacją płynnościową zdecydowała się na koniec 2020 roku spłacić przed terminem zapadalności zobowiązania z tytułu leasingu na kwotę 17,5 mln zł, co przełoży się na ponad 760 tys. zł oszczędności w kosztach finansowych w roku 2021 –  dodaje.

Rok 2020 przyniósł Grupie TIM wyższe o ponad 55% przychody ze sprzedaży usług logistycznych. To efekt dalszego rozwoju 3LP SA i rosnącego zapotrzebowania na usługi logistyczne dla sektora e-commerce, w których specjalizuje się ta spółka. W skali całego roku w obszarze usług logistycznych udział klientów spoza Grupy TIM wyniósł 47% wobec 39,1% w 2019 r.

– 3LP zarządza obecnie niemal 75 tysiącami metrów kwadratowych powierzchni logistycznej, z czego 50 tysięcy stanowi centrum logistyczne w podwrocławskich Siechnicach, gdzie znajduje się siedziba spółki. Reszta ulokowana jest w Parku Logistycznym Wrocław Wschód w Wojkowicach, przy autostradzie A4  – wylicza Piotr Tokarczuk. – Strategia rozwoju 3LP przewiduje rozbudowę obiektu w Siechnicach o kolejną halę magazynową o powierzchni około 25 tysięcy metrów kwadratowych, wyposażoną w nowoczesną automatykę magazynową, a także uruchamianie oddziałów w innych regionach Polski – dodaje.

Odpowiedzialny biznes w dobie pandemii

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2020 rok po raz trzeci ma formę raportu zintegrowanego i zawiera szeroki zakres danych niefinansowych przygotowanych według wytycznych międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative (GRI Standards). Rok 2020 był drugim rokiem obowiązywania strategii odpowiedzialnego biznesu TIM pro.

– Kontynuowaliśmy w nim aktywności zapoczątkowane w roku 2019, jednak nie mogliśmy pozostać obojętni wobec sytuacji pandemicznej. Wraz z innymi firmami i osobami indywidualnymi wsparliśmy wiosną wrocławski szpital jednoimienny, zaś w okresie bożonarodzeniowym zorganizowaliśmy akcję TIM Mikołajów. Zamiast drukować kalendarze i kupować bożonarodzeniowe prezenty dla klientów zdecydowaliśmy się przekazać realne, finansowe wsparcie lokalnym fundacjom i instytucjom. W ich wyborze pomogli sami klienci. Do 17 organizacji z całej Polski trafiło łącznie 221 tysięcy złotych, w dużej części dzięki zaangażowaniu naszych dostawców – opowiada Krzysztof Folta. – Na instytucje i organizacje potrzebujące w okresie pandemii szczególnego wsparcia zwracali także uwagę nasi pracownicy, składając wnioski w kolejnych edycjach programu grantowego – dodaje.

TIM Mikołajów i program grantowy to dwa z dwunastu działań TIM-u w obszarze odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, które znalazły się w opublikowanej 15 kwietnia 2021 r. przez Forum Odpowiedzialnego Rozwoju 19. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Rok temu w wydawnictwie znalazło się osiem praktyk zgłoszonych przez TIM SA, zaś w debiucie TIM-u przed dwoma laty – trzy.

Zobacz jednostkowy raport roczny za 2020 rok >>

Zobacz skonsolidowany raport roczny za 2020 rok >>
drukuj