Raport roczny

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
WYBRANE
DANE FINANSOWE
w tys. PLN w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 341 996 389 278 81 943 94 026
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 285 15 107 68 3 649
III. Zysk (strata) brutto 1 948 16 511 467 3 988
IV. Zysk (strata) netto 1 414 13 541 339 3 271
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 573 13 942 5 648 3 368
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 713 (22 270) 1 129 (5 379)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (14 688) (11 628) (3 519) (2 809)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 13 598 (19 956) 3 258 (4 820)
IX. Aktywa, razem 284 088 280 482 69 490 63 503
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 90 453 75 351 22 125 17 060
XI. Zobowiązania długoterminowe 3 029 2 390 741 541
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 87 424 72 961 21 384 16 519
XIII. Kapitał własny 193 635 205 131 47 364 46 443
XIV. Kapitał zakładowy 22 199 21 790 5 430 4 933
XV. Liczba akcji (w tys. szt.) 22 199 21 790 22 199 21 790
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 0,62 0,01 0,15
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 0,61 0,01 0,15
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,72 9,41 2,13 2,13
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,72 9,24 2,13 2,09
Zastosowane do przeliczeń kursy EUR: kurs średnioroczny w 2012 r. – 4,1736 zł ; w 2011 r.- 4,1401 zł; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2012 r. – 4,0882 zł; 31.12.2012 r. – 4,4168 zł

–__–

List Prezesa Zarządu TIM SA do Akcjonariuszy [PDF]

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego TIM SA [PDF]

Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego TIM SA [PDF]

Sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2012 [PDF]

Sprawozdanie Zarządu TIM SA z działalności w 2012 r.  [PDF]

Oświadczenie Zarządu TIM SA w sprawie wyboru biegłego rewidenta [PDF]

Oświadczenie Zarządu TIM SA w sprawie rzetelności sprawozdań [PDF]

 

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
2013-03-21, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2013-03-21, Artur Piekarczyk – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu
2013-03-21, Maciej Posadzy – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych
2013-03-21, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
2013-03-21, Jolanta Wróbel – Główny Księgowy
drukuj