Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
9.08.2005

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SASprawdź

25.07.2005

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego TIM SASprawdź

11.07.2005

Oświadczenie w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnegoSprawdź

20.06.2005

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZASprawdź

20.06.2005

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu AkcjonariuszySprawdź

17.06.2005

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu AkcjonariuszySprawdź

1 125 126 127 128 129 130 131 135